Belangrijk en privacyverklaring

Belangrijk om te weten:

 • Als ik iets niet vertrouw zal ik u adviseren contact met uw huisarts op te nemen. Ik zal geen diagnose stellen, geen medicijnen voorschrijven.
 • Als u medische klachten heeft raad ik u dringend aan om professionele medische hulp in te roepen. Ik ben niet verantwoordelijk voor uw proces. Ik ben (slechts) een hulpmiddel om een bepaalde richting in te slaan en u te ondersteunen.
 • Als u verhinderd bent graag uw afspraak 24 uur van te voren afzeggen. Gebeurt dit niet dan zie ik mij genoodzaakt de helft van de kosten van de afspraak in rekening te brengen.
 • Graag contant afrekenen na iedere behandeling.

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een   wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling Reflexzonetherapie”
• de kosten van het consult

Verenigingen

Als reflexzone therapeut ben ik aangesloten bij:

 • Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) www.vnrt.nl 
 • register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) www.rbcz.nu
 • Stichting Complementaire zorg Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) www.scag.nl

Op de site van de VNRT vindt u informatie over onze klachtenregeling. Klik HIER voor de klachten regeling.